Консултация с психолог, консултант по психично здраве, психотерапевт или психиатър

 

консултация с психолог

Консултация с психолог

Кога се стига до консултация с психолог или друг специалист по психично здраве?

До консултация с психолог, обичайно, се стига когато е налице жизнена криза, проблеми с децата или в двойката или когато човек преживява неудачи в личния и/или професионалния си живот.

Опитът на нашия екип показва, че повечето хора не са имали повод да научат каква е разликата между консултация с психолог, психотерапевт, консултант по психично здраве или психиатър.

В този текст ще очертаем накратко професионалните компетенции на психолога, психотерапевта, консултанта по психично здраве и психиатъра. Всеки специалист има индивидуален стил на работа, но професионалната му рамка очертава някои общи положения. По-надолу в текста ще ви кажем и как в общи линии протича консултирането с психолог, психологичен консултант, психотерапевт и психиатър.

Обхват на психологичното консултиране

Психологичното консултиране е краткосрочна психологична работа. Случва се в рамките на от една до няколко срещи между консултант и клиент.

Консултирането е ограничено по обхват. С него може да се цели известно стабилизиране във връзка с конкретен проблем или тема.

Акцентът на работата е върху възможностите на клиента да се справи с актуална своя трудност. Специалистът подпомага клиента да разгледа проблема си от различни аспекти, за да стигне до оптимално решение за момента.

На фокус обичайно са настоящето и бъдещето на клиента, а не толкова миналото му.

Някои психични проблеми изискват дългосрочна работа и не могат да бъдат решени чрез консултиране.

Примери за такива състояния са: депресия, паник атаките, разстройства на храненето, социална тревожност, обсесивно-компулсивното разстройство, мания, психоза и др.

Консултация с психолог

Това е човек, завършил бакалавърска степен и придобил професионална квалификация „психолог“.  Психологията е научна дисциплина, занимаваща се с функционирането на човешкият ум и връзката му с човешкото поведение, комуникация, памет, мислене и емоции. По време на консултация с психолог, клиентът има възможност да разкаже проблемът, с който идва. Психологът следва да диагностицира и консултира клиента. За да го направи, психологът се уповава на знанията си относно  психичното функциониране и междучовешките отношения.

Психологът има право да работи консултативно с проблемите на клиента, т.е. след обсъждане на проблема на клиента да даде своето мнение и да изкаже препоръки за разрешаването му.

Психологът е подготвен да използва психологични тестове, въпросници и да изготвя емпирични (практически) изследвания по въпроси свързани с човешката психика.

Психолозите работят в различни институции. Например в училища, детски градини, звена за човешки ресурси, социални служби, болници, частни и държавни центрове, кабинети и др.

В работата си те помагат на възрастни, деца, семейства, организации.

Консултация с психологичен консултант

Психологичният консултант е човек завършил магистратура по „Консултативна психология“, „Клинична социална работа“, „Семейно консултиране“, „Психосоциална-рехабилитация”  или друга легиримираща го специалност. Квалификацията му може да е придобита в университет или институт за формиране на консултанти и психотерапевти.

Психологичният консултант има базисни познания за теориите за еволютивната психология, моделите на човешкото мислене, възприятие, емоции и поведение.

Той има умения да събира, класифицира, оценява и интерпретира психологична информация с цел решаване на проблеми в сферата на психичното здраве.

Често използван метод в работата на психологичния консултант е формулировката на случай. Опорни точни в него са: интервюирането на клиента, изготвянето на хипотеза за естеството на проблема, обсъждането й с клиента и планирането на адекватна интервенция.

Психологичните консултанти работят в държавни и частни центрове или в частни кабинети.

Консултация с психотерапевт

В България психотерапевт е специалист с диплома за психотерапевт, отговаряща на изискванията на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

Той следва да е преминал минимум четири годишно обучение по психотерапия проведено според регламентите на БАП. Обучението включва голям брой часове личен опит (работа върху собствените психични способности и лимити), теория и практика под супервизия на преподаватели.

Всеки психотерапевт е квалифициран в определена школа по психотерапия, например: неорайхианска психотерапия, фамилна психотерапия, юнгианска психотерапия, конгнитивно-поведенческа психотерапия, психодрама, психоаналитична, позитивна психотерапия, логотерапия, транзакционен анализ, арт-терапия и др.

Психотерапевтът има задълбочени знания за човешката психика, модели на функциониране и терапевтични похвати за преодоляване на широк спектър от проблематики.

Според направлението в което работи, психотерапевтът планира своята работа като краткосрочна (краткосрочни психотерапии) или дългосрочна (дълбинни психотерапии).

Краткосрочна психотерапия са например: когнитивно-поведенческата, позитивната, фамилната и други.

Дългосрочна психотерапия предлагат: неорайхианската, юнгианската, психоаналитичната и други.

Психотерапевтите работят предимно в частни кабинети, като клиентите са им възрастни, деца, и семейства. Някои психотерапевти консултират и организации.

Консултирането с психотерапевт се различава от психотерапията по своя срок и дълбочина, тематичен обхват и дълбочина на интервенцията.

Темата на разговор е ограничена около един аспект на конкретен проблем.

Консултация с психиатър

Консултация с психиатър

Консултация с психиатър

Психиатърът е лекар, придобил специалност по „психиатрия“. Компетенциите му позволяват да провежда интервюиране на пациенти с невротични и психотични психични проблеми, да поставя диагнози, при необходимост да назначава медикаментозно лечение (лекарства) и да препоръчва хоспитализация.

Съвременните психиатри използват и метода формулировка на случай и не винаги носят лекарска престилка.

Психиатрите работят в болнични заведения и в частни кабинети и лекуват възрастни и деца.

Психолога, психологичния консултант и психотерапевта нямат компетенциите да поставят диагнози и да предписват лекарства, това прави само психиатърът.

Психиатрите работят в различни държавни и частни центрове и в частни кабинети.

Консултират възрастни, деца и семейства.

Информираност и избор на специалист

Битуват редица митове относно работтата на психолозите, консултантите, психотерапевтите и психиатрите. Полезно е клиентите да знаят повече за естеството на тези услуги.

Клиентите следва да са информирани и за квалификацията и опита на консултанта, психотерапевта или психиатъра.

По време на срещата между двамата, клиентът има възможност и да провери дали би се доверил на помагащия специалист или  предпочита да потърси друг. Специалистът, от своя страна, преценява дали и в какъв формат е удачно да се заеме с конкретния случай и споделя позицията си с клиента.

Успешните психотерапия и психологично консултиране предполагат съграждане на  доверителна и конфиденциална връзка между участниците, както и договаряне на рамката на процеса.

 * * *

психотерапевт Полина Гигинова

Автор: Полина Гиргинова, психотерапевт и семеен консултант, тел. 0888 65 56 40

„За нас“.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *